สารกาแฟอราบิก้ามาตรฐาน

   การจัดสรรเมล็ดกาแฟดิบ สารกาแฟที่ได้มาตรฐานสูงสุด
โดยการควบคุมดูแลจากกลุ่มเกษตรกรชาวไร่ ไปสู่เกษตรอินทรีย์
เพื่อเน้นผลผลิตที่ดี และ ได้ราคาสูงกว่า ไม่มีมลพิษ
ต่อชีวิตสิ่งแวดล้อม
…
   กลุ่มผู้ประกอบการกาแฟอราบิก้าไทย ได้ดำเนินการจัดโรงงาน
ผลิตกาแฟดิบ และ สารกาแฟอราบิก้า ในแหล่งเพาะปลูกกาแฟที่คัดสรร
จะจัดการดูแล แนะนำให้กับกลุ่มเกษตรกร
เข้าร่วมเป็นสมาชิกรายย่อย
ที่ส่งผลผลิตให้โรงงาน ไปในแนวทางส่งเสริมให้เป็นเกษตรอินทรีย์ที่มีผลดี
ต่อแหล่งปลูกไม่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม โดยประกันราคารับซื้อ และประเมินราคาประจำปีให้ได้ราคามาตรฐาน
ที่สูงกว่าเกษตรที่ไม่เข้าร่วมกลุ่มฯ โดยเฉพาะผลดิบเชอรี่ที่ส่งโรงงาน ต้องสุกแดงล้วน ไม่เป็นผลดิบ-ผลเสีย และ มีสิ่งเจือปน  นำผลกาแฟดิบผ่านการล้าง หมัก ตาก ตามขบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ในอ่างหมัก-ล้าง ตาก
ด้วยน้ำสะอาด ผ่านเครื่องจักรปลอกเปลือก ล้างเหมือก หมักตามเวลา แล้วส่งไปยังลานตาก แบบยกแคร่
ตากจนแห้งตามกำหนด ความชิ้นที่ได้มาตรฐาน ก่อนรวบรวมบรรจุ เก็บรักษาไว้เพื่อการใช้งาน.

กาแฟกะลาเก็บรักษาไว้ในโกดังที่โปร่ง
ระบายอากาศได้ดี...

 

 ผลผลิตแต่ละปีต้องเก็บรักษา บ่มไว้อย่างน้อยราว 6 เดือน เพื่อให้สารกาแฟปรับตัว (เหมือนข้าวเก่าก่อนสีใช้)
ได้กำหนดแล้วจึงนำมาเข้าเครื่องสีกาแฟกะลา ให้เป็นสาสรกาแฟ แล้วทำการคัดเมล็ดขนาด ด้วยตะแกรง และ
มือคัดเมล็ดกาแฟเสีย กาแฟหัก และสิ่งเจือปนที่ค้างออก เก็บรักษาไว้เพื่อส่งเข้าโรงคั่วกาแฟต่อไป...

 

การจัดการเมล็ดสารกาแฟ อราบิก้าไทย ที่จัดมาตรฐานคุณภาพ
ตามโครงการ นวัฒกรรมเกษตรอินทรี ให้เกิดผลดีต่อชีวิต และ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม